Personuppgifter och patientinformation

Personuppgifter

 • ’Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Kontaktuppgifter till personuppgiftansvarig är: Daniel Nordlander, daniel.nordlander@systemiskt.se, tel. 070-536 30 40.
 • Definition och styrande dokument. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom Systemorienterad psykoterapi i Örebro ABs verksamhet är patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och bokföringslagen. För patienter hanterar vi personuppgifter enligt patientdatalagen och för alla som köper någon typ av tjänst av oss hanteras uppgifterna enligt Bokföringslagen och GDPR. GDPR är styrande gällande all annan typ av insamling av personuppgifter såsom t ex nyhetsbrev och kakor.
 • Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB, behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: Tillhandahållande och administration av Systemorienterad psykoterapi i Örebro ABs tjänster. Du har rätt att göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingar som Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling av personuppgifter du invänder mot. Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB, använder E- bokföringssystemet Fortnox för bokföring och fakturering. I systemet finns ett kundregister med alla kunder/patienter som köpt någon form av tjänst från Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB. Bokföringsunderlag, t ex kunduppgifter och fakturor sparas i 7 år efter avslutad kontakt. Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB består av Monica Nordlander, socionom och legitimerad psykoterapeut och Daniel Nordlander Leg psykolog och organisationskonsult. All verksamhet omfattas av tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen och journalplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagens regler. Journalen förvaras i tio år efter avslutad kontakt och makuleras därefter. För tjänster såsom utbildning, handledning och familjerekonstruktion sker ingen journalföring utifrån Patientsäkerhetslagen då dessa tjänster ej ses som hälso- och sjukvård.
 • Kakor Läs mer om hur vi hanterar Cookies
 • Hemsida Hemsidan är skapad i WordPress av Fire Frog Studio
 • Systemorienterad psykoterapi i Örebro ABs ansvar. Vi är alltid personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer aldrig säljas vidare, hyras ut eller överlåtas till tredje part. Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.
 • Dina rättigheter. Du har rätt att när som helst ta del av vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dessa. Skicka ett mejl till daniel.nordlander@systemiskt.se om du önskar att ta del av ett personuppgiftsutdrag. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort om det inte längre föreligger någon rättslig grund för behandlingen.
 • Säkerhet. Vi gör allt vi kan för att dina personuppgifter ska lagras på ett säkert sätt

Patientinformation – GDPR

 • Varför registreras mina personuppgifter? Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB är en vårdgivare vars verksamhet styrs av Socialstyrelsens lagar och riktlinjer. Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB är skyldig att föra patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Varje gång du, som patient, kontaktar Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB registreras personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker vård. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett ditt samtycke. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar verksamheten i egenskap av vårdgivare.
 • Hur behandlas mina personuppgifter? Kontaktuppgifterna sparas 10 år i verksamhetens patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.  Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter med mindre än att lagstiftning föreskriver det, eller om patienten ger sitt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att Systemorienterad psykoterapi i Örebro AB kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.
 • Vilka rättigheter har jag? Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.